Leerplicht
Sinds de invoering van de Wet op het Basisonderwijs geldt de volgende bepaling:
Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag vanaf de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. We achten het wel in het belang van het kind dat het vanaf vier jaar zo vaak mogelijk naar school gaat, ook al is het nog niet leerplichtig.

5-jarigen
Een bijzondere regeling is er voor 5-jarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar vijf uur per week thuisblijven als de ouders daarvoor kiezen, echter niet voor extra lange vakanties of weekenden, maar uitsluitend om overbelasting voor hun kind te voorkomen. Ouders overleggen dit met de leerkracht. Zodra het kind 6 jaar is, geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer.

Extra vrij?
U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of bezoek van buitenlandse leerlingen aan hun eigen land. In heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven om met zijn ouders buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen. U moet dan een verklaring van uw werkgever laten zien waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt. De directeur mag geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de grote vakantie.

Verlof schriftelijk aanvragen
Wanneer u voor bijzondere omstandigheden extra vrij vraagt voor uw kind, of voor een vakantie op een afwijkend tijdstip, dient u dat schriftelijk te doen, bij de directeur. Dit moet in de regel minimaal twee weken van tevoren. en wanneer het gaat om een vakantie minimaal zes weken van tevoren. Hiervoor zijn formulieren op school verkrijgbaar. Het is noodzakelijk dat u van deze formulieren gebruik maakt. U kunt zo’n formulier aanvragen bij de directeur of bij de administratief medewerker. Bij ongeoorloofd verzuim riskeert u een proces verbaal en een boete.

Ziek?
Is uw kind te ziek om naar school te gaan dan moet u uw kind voor 8.30 uur telefonisch bij de leerkracht afmelden. De school moet immers weten waarom uw kind niet aanwezig is. Als uw kind niet is afgemeld kan de leerkracht zelf contact opnemen met de ouders.

Kom op tijd
We hechten er veel belang aan om half negen de lessen te kunnen starten met volledige groepen. De eerste bel gaat daarom acht minuten voor de aanvang van de lessen. Dit geeft kinderen en ouders alle gelegenheid om rustig binnen te lopen. De leerkrachten noteren aan het begin van de dag behalve de afwezigen ook de laatkomers. Onder ‘te laat zijn’, verstaan we: na de bel van half negen het lokaal binnen komen.

Nu begrijpen wij dat er zich af en toe een calamiteit kan voordoen waardoor uw kind ondanks uw goede tijdsplanning toch niet op tijd op school kan zijn. In dat geval verwachten wij dat de ouder de leerkracht hiervan op de hoogte stelt. Zonder goede redenen te laat komen dient een uitzondering te blijven, want dit valt onder het ongeoorloofd lesverzuim. Om op tijd komen te bevorderen hanteren wij als school de volgende regels:

  1. Ouders van kinderen die, binnen het tijdsbestek van een maand, driemaal of vaker te laat komen zonder dat er sprake is van calamiteiten, zullen hierover via de mail een brief ontvangen.
  2. Wanneer deze kinderen ondanks deze waarschuwing in hetzelfde schooljaar nogmaals binnen een maand driemaal of vaker te laat komen, zonder dat er sprake is van calamiteiten, zullen wij dit melden via het verzuimregistratie systeem van Duo. We hopen dat het niet zover zal hoeven te komen, doordat alle ouders samen met ons het belang van het op tijd komen onderkennen.

Controle
De gemeente let er serieus op dat u zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld: de leerplichtambtenaren. De directeur mag namelijk niet altijd toestemming geven voor afwezigheid van uw kind. Dat moet een leerplichtambtenaar dan doen. Ze hebben dus een controletaak. De directeur zal mededelen wanneer u uw verzoek tot verlof bij de leerplichtambtenaar zelf moet indienen.
Wanneer uw kind onwettig afwezig is, heeft de directeur de plicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar via het verzuimregistratiesysteem van Duo. Dit kan voor u consequenties hebben.

Vakanties en vrije dagen
Elk jaar worden de vakanties vastgesteld volgens de richtlijnen die de gemeente Alkmaar daarvoor verstrekt.  De herfst- en voorjaarsvakanties kunnen in sommige delen van het land een week verschillen. Meivakanties kunnen per regio erg uiteenlopen. Wat betreft de zomervakanties wordt ons land in regio’s verdeeld. Per regio wordt vanuit Den Haag bepaald wanneer deze vakantie valt. Soms begint deze vroeg, soms laat.
De provincie Noord Holland hoort bij vakantieregio Noord.

Wilt u alstublieft goed rekening houden met het vakantierooster bij het plannen van uw vakanties? Op school of op de website van de rijksoverheid is zo nodig informatie te krijgen over volgende jaren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar/overzicht-schoolvakanties-2022-2023