DE INTERNE VERTROUWENSPERSOON 

Eerste aanspreekpunt in school is de interne vertrouwenspersoon, voorheen ook wel contactpersoon genoemd. 

De interne vertrouwenspersoon heeft allereerst als taak de potentiële klager verder te verwijzen naar de directie/het bevoegd gezag en de externe vertrouwenspersoon. Daarnaast zal de interne vertrouwenspersoon ook meldingen krijgen die zij zelf binnen de school behandelt of waarbij een luisterend oor belangrijk is. De interne vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij een school. 

Kinderen van de school komen doorgaans niet in aanraking met de
externe vertrouwenspersoon, maar richten zich tot de interne vertrouwenspersoon.
Het is daarbij belangrijk dat de interne vertrouwenspersoon in de school duidelijk gepositioneerd wordt en aan alle geledingen die bij school betrokken zijn uitleg geeft over de rol die de interne (en externe) vertrouwenspersoon kan vervullen.
Kort samengevat heeft de interne vertrouwenspersoon een preventieve, curatieve en signalerende taak.

DE EXTERNE VERTROUWENSPERSOON 

Scholen zijn verplicht om naast een interne vertrouwenspersoon ook een externe vertrouwenspersoon buiten de school aan te stellen. Dit model heeft als belangrijk voordeel dat de interne vertrouwenspersoon makkelijk toegankelijk is voor leerlingen, ouders en personeel en op de hoogte is van de heersende cultuur. De externe vertrouwenspersoon staat los van de schoolorganisatie en heeft daardoor geen last van loyaliteitsconflicten. Opvang en begeleiding worden daardoor eerder mogelijk. Ook heeft de afstandelijke positie het voordeel dat advisering objectiever kan plaatsvinden. 

De centrale taak is het ondersteunen van de klager, bijvoorbeeld door het opstellen van een klacht gericht aan de klachtencommissie. En wat vaker voorkomt, samen met de klager nagaan welke mogelijke stappen genomen kunnen worden om voor de klager weer tot een acceptabele situatie te komen. De externe vertrouwenspersoon is dan een onafhankelijk persoon die met de klager meedenkt en kan adviseren. Soms leidt dit tot vervolgstappen, soms zelfs tot het indienen van een klacht. Regelmatig zal ook het geven van advies en het bieden van een luisterend oor afdoende zijn. 

De externe vertrouwenspersoon kan tevens een adviserende rol hebben naar de interne vertrouwenspersoon en de school. Bij lastige situaties, denk aan situaties als (seksueel) overschrijdend gedrag tussen leerlingen, kan de externe vertrouwenspersoon meedenken en adviseren. 

Als laatste heeft de externe vertrouwenspersoon ook een signalerende taak en in mindere mate een preventieve taak. Vanuit de klachten en meldingen die bij de externe vertrouwenspersoon komen, kunnen beleidsadviezen voor school worden opgesteld. Daarnaast is de externe vertrouwenspersoon door het contact met de interne vertrouwenspersoon indirect betrokken bij de preventie op school. 

KLACHTENREGELING 

De klachtenregeling kan gezien worden als basis voor de rechtvaardige en zorgvuldige behandeling van klager en aangeklaagde. Klachten worden behandeld volgens de klachtenregeling. In de klachtenregeling staan de taken en bevoegdheden van vertrouwenspersoon, klachtencommissie en bevoegd gezag nauwkeurig omschreven. De klachtenregeling omvat ook een klachtenprocedure waarin de stappen van klachtonderzoek nauwkeurig staan beschreven. 

BASISMAP VEILIGE SCHOOL 

De scholen van LEV-WN werken met de map ‘Basismap Veilige School’ van Centraal Nederland. Hierin staan taken en profielen omschreven aangaande interne- en externe vertrouwenspersonen, informatie aangaande klachtenregeling, wettelijke verplichtingen, algemene informatie en specifieke informatie aangaande vormen van klachten, enz.

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIES GCBO (GeschillenCommissies Bijzonder Onderwijs)

LEV-WN volgt het reglement en de klachtenregeling van het GCBO
(informatie www.gcbo.nl )

Landelijke klachtencommissie: GCBO Postbus 82324, 2508EH, Den Haag

Interne vertrouwenspersonen binnen De Rank:
Gerriene Anker (ouder) 072-8442025
Merel Malestein (teamlid) 06-38058375
e-mail: m.malestein@levwn.nl
Judith van der Molen (teamlid) 06-14159874
e-mail: jvdmolen@levwn.nl

Extern vertrouwenspersoon LEVWN:
Mw. J. Moerman (Janneke) M:06 48 25 43 33
@ j.moermanvp@levwn.nl

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
P/A GCBO, Postbus 82324, 2508EH Den Haag www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur:
Landelijk meldnummer vertrouwensinspecteur T (0900) 11 13 111

2019 Reglement Landelijke klachtencommissies GCBO kopie