Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Alle ouders verzorgen de TussenSchoolseOpvang (TSO) met elkaar. Zij worden allen ingedeeld op het pleinwachtrooster, de door ouders opgegeven voorkeursdagen worden hierbij zoveel mogelijk aangehouden.  Op maandag, dinsdag en donderdag is er een dagverantwoordelijke, twee eetouders (deze eten met de kleutergroepen) en drie pleinwachten. Op vrijdag is er een dagverantwoordelijke en drie pleinwachten.

Financiële bijdrage

Per jaar vragen we alle ouders een bijdrage van €15,00 per kind. De peildatum hiervoor is 1 oktober. Gaat een kind uit een gezin dus na oktober voor het eerst naar school, dan betalen de ouders dat jaar alleen voor de kinderen die al op school zitten. De factuur zal rond november/ december verstuurd worden, tezamen met de factuur voor ouder- en bestuursbijdrage.

Mocht betaling gezien de financiële situatie thuis voor ouders een probleem zijn, dan is het mogelijk hierover contact op te nemen met de directeur.

Verklaring goed gedrag

Ouders die pleinwacht lopen dienen een verklaring van goed gedrag (VOG) te overhandigen op school. De aanvraagformulieren voor de VOG krijgen ouders bij de aanmelding en moet daarna door de ouder zelf aangevraagd worden bij de gemeente waar de ouder woonachtig is.

Rol TSO coördinator:

Bij het niet op komen dagen voor pleinwacht worden ouders op een later tijdstip gebeld door de TSO coördinator:

-Aanspreekpunt, op dinsdag en donderdag aanwezig op school

-Bijhouden en wijzigen op het TSO rooster van eventuele ruilingen

-Bellen naar de ouders die de pleinwacht niet hebben gedraaid

-Doorgeven van de namen hiervan aan de TSO administratie

Verzuim TSO

De TSO commissie berekent voor het verzuimen van een pleinwacht ook een boete:

1e keer  €15,-

2e keer  €30,-

3e keer  €100,-

Er volgt na evt, uitblijven van betaling een gesprek, omdat we mogen uitgaan van gedeelde verantwoordelijkheid. Het geld dat via boetes geïnd wordt zal worden gebruikt voor bijv. aanschaf van speelgoed of worden gereserveerd voor gezinnen die financieel niet in staat zijn bij te dragen. We gaan er echter van uit dat we geen gebruik hoeven maken van deze boete maatregel.
Als ouders niet kunnen op de ingeroosterde dag dienen zij zelf tijdig onderling te ruilen en deze ruiling z.s.m. door te bellen naar school of de wijziging zelf te verwerken op het papieren rooster dat in de personeelskamer hangt. Doel is in ieder geval dat de dagverantwoordelijke kan zien wie er behoort te komen die dag, en bij eventuele afwezigheid de juiste namen door te geven aan de coördinator. Ouders kunnen onderling alle beurten ruilen met andere ouders en deze hiervoor persoonlijk een vergoeding geven; dit gaat echter buiten de geldstroom van hierboven om.

TSO trainingen

Jaarlijks wordt er een training/cursus gegeven voor alle pleinwachten. Minimaal 50% van de aanwezige pleinwachten dient namelijk geschoold te zijn. Het is dus belangrijk dat meer dan de helft van de ouders getraind is.

Het actuele pleinwachtrooster kunt u vinden onder “actueel-roosters”