Missie

Onze missie verwoordt de reden van ons bestaan, onze kernopdracht als christelijke basisschool.

De Rank wil een liefdevolle en stimulerende leeromgeving bieden waarin Gods Liefde zichtbaar is en ieder kind gezien, gehoord en geliefd wordt. We willen kinderen leren die liefde uit te dragen naar anderen om hen heen. We helpen kinderen om zich te ontwikkelen tot jonge mensen die met hun eigen unieke gaven een bijdrage mogen leveren aan de samenleving.

Visie

Onze visie verwoordt hoe we invulling geven aan onze kernopdracht, vanuit welke uitgangspunten we ons onderwijs vormgeven. Op basis van deze visie werken we jaarlijks aan concrete doelen die beschreven staan in ons jaarplan. We evalueren regelmatig of wijzelf en anderen onze visie terugzien in onze praktijk.

Wij beloven onderwijs te geven met de Bijbel als basis. We vertellen Bijbelverhalen, zingen en bidden en bespreken met kinderen welke betekenis God in hun leven kan hebben en hoe zij de relatie met God in hun leven kunnen vormgeven. We stimuleren kinderen vanuit verwondering voor Gods schepping een onderzoekende houding aan te nemen.

We beloven te werken vanuit de kernwaarden liefde en vertrouwen. De boodschap die we uitstralen en uitspreken is: “Ik heb vertrouwen in jou”. We bieden op school een veilig leer- en werkklimaat voor kinderen en personeel.

We beloven aan te sluiten bij de pedagogische behoeften van kinderen: relatie (ik hoor erbij), competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf). Dit wordt zichtbaar in de aandacht voor welbevinden, betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen bij hun eigen ontwikkeling.

We beloven een rijk onderwijsaanbod voor kinderen om zich in de volle breedte te kunnen ontwikkelen. We onderscheiden drie vormingsgebieden:

  • persoonsvorming: zicht op jezelf en wat nodig is in je eigen ontwikkeling
  • kwalificatie: kennis en vaardigheden verwerven op cognitief, sportief en creatief gebied. Hierbij hoort ook de ontwikkeling van brede vaardigheden zoals probleemoplossend, kritisch en creatief denken, mediawijsheid, informatievaardigheden en samenwerken.
  • socialisatie: vorming in normen en waarden, tradities en praktijken in de samenleving. Dit is uitgewerkt in ons burgerschapsonderwijs.

We beloven dat we positief zijn in wat we verwachten van kinderen en van elkaar. We werken doelgericht aan de opbrengsten van ons onderwijs op school- groeps- en leerlingniveau. We evalueren en stellen bij om onze ambities te bereiken. We geloven in ontwikkeling.

We beloven ons onderwijs zoveel mogelijk betekenisvol, boeiend en uitdagend aan te bieden in samenhang met de praktijk. Er is ruimte voor onderzoekend en ontdekkend leren met behulp van cooperatieve werkvormen.

We beloven zorg en begeleiding op maat te bieden om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Om deze belofte waar te maken is een goede samenwerking met ouders nodig.