Ons onderwijs
Als lessen aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, krijgt het onderwijs betekenis
voor hen. Ons onderwijs in de onderbouw is daarom de hele dag ingebed in een thema, dat
wekenlang de toon voert in de groepen. Vanaf groep 3 tot 8 worden de basisvakken: rekenen,
taal en lezen aan geboden vanuit de leerlijnen, met de methodes als bronnenboek. De zaak-
en cultuurvakken: natuur, techniek, geschiedenis, aardrijkskunde, dans, drama en muziek, enz,
worden binnen thema’s betekenisvol verwerkt.
Denk bijvoorbeeld aan een thema ‘Jungle’ waarbij de kinderen op onderzoek gaan naar de
klimaten, de dieren die er leven opzoeken, de begroeiing uitwerken in een creatief werkstuk,
een presentatie maken over de ontbossing, enz. Zo worden alle doelen gehaald, maar wordt
de stof beter onthouden door betekenisvolle opdrachten.

Naast kennis willen we de kinderen ook in vaardigheden oefenen als: samenwerken, creatief
denken, problemen oplossen, organiseren, mediawijsheid, enz.
We hebben de ambitie om de cultuurvakken steeds meer als middel in te zetten voor het
halen van basisvak- én themadoelen.
We vinden het belangrijk dat de leerlingen oefenen in het reflecteren op hun eigen werk, inzet
en producten. Ook oefenen we hen in het bepalen van doelen waar je aan gaat werken, al
vanaf groep 3.

Op basisschool De Rank bieden we ambitieus onderwijs in een veilige, fijne sfeer waar elk
kind tot z’n recht komt en zich optimaal kan ontplooien. De kernwaarden groei, plezier en
vertrouwen zijn zichtbaar en voelbaar in alles wat we doen.

Alle leerkrachten op onze school leven vanuit hun geloof in een levende God. Kinderen,
leerkrachten en ouders vormen samen een gemeenschap waar je wordt gezien en
gewaardeerd om wie je bent.
Vanuit die positief-christelijke identiteit zien we elk kind als geliefd, uniek en waardevol. Dit zie
je terug in hoe we met elkaar en met de kinderen omgaan.

Zo geven we de kinderen een positief zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde mee. Binnen de
veilige omgeving van de school kunnen alle kinderen met plezier leren en werken. Daarbij
leren we kinderen ook om hun talenten in te zetten voor de ander en zorg te dragen voor de
natuur. Zo groeien ze op tot jonge mensen die hun passie en kwaliteiten inzetten voor een
menswaardige samenleving.

Ambitieus onderwijs
Wij zijn een school in ontwikkeling en dat willen we blijven. Het team is enthousiast en
leergierig en heeft passie voor onderwijs. Daarom zijn we geregeld pilotschool voor
innovatieve ontwikkelingen. Zo houden we onszelf scherp en blijven we onszelf uitdagen om
betekenisvol en ongelooflijk goed onderwijs te blijven geven.

Alle leerkrachten zijn coördinator van een bepaald onderdeel voor de hele school. Op die
manier nemen we met elkaar verantwoordelijkheid voor continuïteit in onderwijs, zorg en
benadering die de groepen overstijgt.

Betekenisvol onderwijs
Betekenisvol onderwijs sluit aan bij de leefwereld van de kinderen. Niet de methodes zijn
leidend, maar de behoefte en het niveau van het kind. Thematisch onderwijs biedt directe
aansluiting met de wereld waarin zij opgroeien. De leerkrachten begeleiden en stimuleren het
leerproces en de ontwikkeling van het kind tijdens kwalitatief hoogwaardig spel en
betekenisvolle activiteiten.

Onderzoekend leren
Aansluitend bij het bioritme van de kinderen krijgen ze ’s ochtends de basisvakken en ’s
middags de zaak- en cultuurvakken, zoals geschiedenis, biologie, muziek en
burgerschapsvorming. Tijdens deze lessen wordt er gebruik gemaakt van onderzoekend
leren. Dat betekent dat de kinderen zelf op zoek gaan naar de benodigde kennis. Het
onderzoeksproces is daarbij net zo belangrijk als de inhoudelijke opdracht. De leerkracht
treedt op als coach en haalt zo het beste uit de kinderen.

Kennis en vaardigheden
In ons onderwijs richten we ons op een brede ontwikkeling van zowel kennis als
vaardigheden. Onze ambitie is dat kinderen onze school na groep acht verlaten met
verantwoordelijkheidsgevoel, zelfreflectie, probleemoplossend vermogen en de vaardigheid
om samen te werken. Met deze vaardigheden zijn onze leerlingen optimaal voorbereid op een
nog onbekende toekomst in onze snel veranderende samenleving.

Samen geloven in groei
De naam ‘De Rank’ symboliseert heel mooi de groei en het dragen van vrucht die wij voor
onze leerlingen ambiëren. De Rank: samen geloven in groei.